TERMA DAN SYARAT

 1. Peraduan Mentos ‘Make A Connection’ ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia kecuali kakitangan dan keluarga terdekat Socma Trading (M) Sdn Bhd [184707-D] dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dengan peraduan tersebut.
 2. Peserta dalam peraduan ini akan diadili berdasarkan kepada kreativiti dan jawapan yang paling kreatif dengan nilai pembelian minimai RM5 produk MENTOS akan dipilih sebagai pemenang bagi peraduan ini. Peserta mestilah membeli produk MENTOS dalam tempoh masa yang dinyatakan seperti berikut:
  • Minggu 1: 1 Mei 2017 – 5 Mei 2017
  • Minggu 2: 6 Mei 2017 – 12 Mei 2017
  • Minggu 3: 13 Mei 2017 – 19 Mei 2017
  • Minggu 4: 20 Mei 2017 – 26 Mei 2017
  • Minggu 5: 27 Mei 2017 – 2 Jun 2017
  • Minggu 6: 3 Jun 2017 – 9 Jun 2017
 3. Hadiah-hadiah bagi peraduan ini adalah seperti berikut:-
  • Hadiah Utama x 1 pemenang: Pelancongan ke Bangkok untuk 2 (Pelancongan termasuk 2 tiket penerbangan, penginapan hotel 4 hari 3 malam dan RM500 elaun pelancongan untuk setiap orang.) [Jumlah: Bernilai RM6000.] -Pemenang perlulah memberi maklum tarikh pelancongan mereka dalam tempoh 14 hari selepas dimaklum memenangi hadiah dan pemenang perlulah melancong sebelum 31 Ogos 2017.
  • Hadiah Kedua x 2 pemenang: Sepasang jam tangan Daniel Wellington bagi setiap pemenang. [Jumlah: Setiap pasang bernilai RM1538.]
  • Hadiah Ketiga x 2 pemenang: Satu set G-Shock dan Baby G untuk setiap pemenang. [Jumlah: Setiap pasang bernilai RM1488]
  • Hadiah Mingguan (6 minggu) x5 pemenang setiap minggu : Pelancongan baucar RM500 bagi setiap pemenang.
 4. Semua penyertaan akan diterima sehingga:
  • Minggu 1: 5 Mei 2017, jam 2359 (Masa Malaysia )
  • Minggu 2: 12 Mei 2017, jam 2359 (Masa Malaysia)
  • Minggu 3: 19 Mei 2017, jam 2359 (Masa Malaysia)
  • Minggu 4: 26 Mei 2017, jam 2359 (Masa Malaysia)
  • Minggu 5: 2 Jun 2017, jam 2359 (Masa Malaysia)
  • Minggu 6: 9 Jun 2017, jam 2359 (Masa Malaysia)
 5. Tarikh pengumunan ( Pihak penganjur akan tukar tarikh tanpa memberi notis terlebih dahulu):
  • Minggu 1: 12 Mei 2017
  • Minggu 2: 19 Mei 2017
  • Minggu 3: 26 Mei 2017
  • Minggu 4: 2 Jun 2017
  • Minggu 5: 9 Jun 2017
  • Minggu 6: 16 Jun 2017
  • Tarikh pengumuman bagi Hadiah Utama, Kedua dan Ketiga ialah 19 Jun 2017.
 6. Penyertaan dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris akan diterima sahaja.
 7. Pihak Penganjur berhak untuk mengubah, melanjutkan atau menamatkan tempoh peraduan pada budi bicara mutlaknya, jika peraduan ini tidak mempunyai peserta sah yang mencukupi, atau jika peraduan ini tidak dapat diteruskan atas apa jua sebab atau sebab-sebab lain menurut Terma dan Syarat peraduan ini.
 8. Hanya pembelian minima sebarang produk MENTOS yang bernilai RM5 (dan ke atas) di dalam SATU (1) resit pembelian (bertarikh dalam tempoh peraduan yang dicetak dengan jelas) dari mana-mana kedai/pasaraya yang mengambil bahagian layak (disini merujuk kepada kedai/pasaraya yang megambil bahagian dalam peraduan ini) sebagai penyertaan yang sah di dalam peraduan ini
  • Resit dengan tulisan tangan yang tidak menyatakan nama syarikat/kedai akan dikira tidak sah.
 9. Peserta hanya boleh menghantar penyertaan mereka melalui penyertaan form yang boleh didapati di:
 10. Setiap penyertaan yang lengkap hendaklah mengandungi butiran berikut:·
  • I. Menjawab soalan- Nyatakan 3 cara untuk berhubung dengan orang yang tidak dikenali·
  • II. Nama Penuh Peserta·
  • III. Alamat E-mail·
  • IV. Nombor Telefon·
  • V. Nombor Mykad/NRIC
 11. Setiap SATU (1) resit (dengan pembelian minima RM5 produk MENTOS layak untuk SATU (1) penyertaan SAHAJA. Setiap resit hanya boleh digunakan SATU(1) kali sahaja untuk penebusan hadiah. Penyertaan peraduan akan dibatalkan jika resit yang sama digunakan lebih daripada SATU (1) kali.
 12. Setiap peserta hanya akan layak untuk SATU (1) hadiah mingguan & SATU (1) hadiah utama, kedua atau ketiga.
 13. Ganjaran atau hadiah tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditebus dengan wang tunai, kredit atau sebarang hadiah yang lain. Hadiah visual yang ditunjukkan adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan hadiah yang dipapar secara visual mungkin berbeza dengan hadiah sebenar.
 14. Peserta dikehendaki menyimpan resit asal (sebagai Bukti Pembelian) yang akan diserahkan untuk Peraduan ini. Peserta dikehendaki menunjukkan Bukti Pembelian semasa penebusan hadiah jikalau terpilih sebagai pemenang peraduan.
 15. Peserta dikehendaki mengemukakan bukti pengenalan diri semasa atau sebelum hadiah penebusan untuk tujuan pengesahan penyertaan peserta / pemenang.
 16. Pihak penganjur akan menghubungi Pemenang melalui maklumat yang dibekalkan (Nombor Telefon) oleh peserta semasa penyerahan borang penyertaan.
 17. Sekiranya peserta tidak dapat dihubungi selepas TIGA percubaan selama tiga hari berturut-turut, penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan Peserta dan Peserta seterusnya yang layak akan dipilih.
 18. Keputusan pengadil adalah muktamad dan sebarang surat menyurat tidak akan dilayan.
 19. Penyertaan yang tidak lengkap, atau tanpa bukti pembelian akan dikira tidak sah.
 20. Semua Pemenang mesti menuntut hadiah (KECUALI Hadiah Utama) mereka dalam tempoh SATU (1) bulan selepas dihubungi oleh pihak Penganjur (melalui SMS atau lain-lain bentuk komunikasi). Sekiranya Pemenang gagal menuntut hadiah mereka atau mencalonkan seorang wakil dalam masa yang diperuntukkan, pihak Penganjur berhak untuk membatalkan pemberian hadiah atau menganugerahkan hadiah kepada pemenang lain. Pemenang perlu mengemukakan bukti identiti untuk menebus / menerima hadiah mereka.
 21. Sekiranya Pemenang memerlukan seorang wakil untuk menuntut hadiah bagi pihak mereka , wakil pemenang hendaklah membawa surat kebenaran dengan tandatangan Pemenang bersertakan salinan MyKad/NRIC pemenang.
 22. Socma Trading (M) Sdn Bhd berhak untuk menyiarkan nama dan gambar pemenang untuk tujuan publisiti.
 23. Socma Trading (M) Sdn Bhd berhak untuk menggantikan hadiah dengan hadiah lain yang sama nilai tanpa notis terlebih dahulu.
 24. Jika Peraduan ini tidak dapat berlangsung seperti yang dirancang disebabkan oleh perkara-perkara (dan tidak terhad) seperti jangkitan oleh virus komputer, pepijat, penggodaman, campur tangan tanpa izin, penipuan, kegagalan teknikal, atau apa-apa sebab di luar kawalan; pihak penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan penyertaan mana-mana individu yang mengganggu proses penyertaan dan / atau membatalkan, menamatkan, mengubah suai, atau menggantung Peraduan ini.
 25. Pihak Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan kelayakan mana-mana peserta dan / atau penyertaan yang didapati atau disyaki menipu / penggodaman / menyalahgunakan proses penghantaran Peraduan, operasi Peraduan atau melanggar mana-mana Terma dan Syarat-syarat Peraduan ini.
 26. Pihak Penganjur berhak untuk mengubah Terma dan Syarat Peraduan ini pada bila-bila masa atas budi bicara mutlaknya tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 27. Sebagai tambahan kepada Terma dan Syarat ini, arahan dan peraturan peraduan seperti yang dijelaskan di www.mentosmakeaconnection.com atau sebaliknya, juga akan mengikat semua Peserta dan penyertaan mereka dalam peraduan ini.
 28. Jika berlaku apa-apa percanggahan di antara Terma dan Syarat ini dan apa-apa terma yang terkandung dalam sebarang bahan promosi untuk peraduan ini, terma yang terkandung di www.mentosmakeaconnection.com akan diguna pakai.
 29. Semua kos pengangkutan, caj internet, kos peribadi dan / atau sebarang kos, yuran dan / atau apa-apa jenis perbelanjaan yang ditanggung oleh peserta disebabkan peraduan ini (sama ada untuk tujuan menyertai, mengambil bahagian dalam atau penerimaan hadiah) atau bagi tujuan penebusan hadiah atau pengangkutan berkaitan, semua ini adalah tanggungjawab pemenang. Pihak penganjur, ahli gabungan, ejen-ejen atau agensi peraduan tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kos / caj / yuran / perbelanjaan.
 30. Penganjur, sekutunya dan agensi peraduan ini tidak bertanggungjawab atas penyertaan yang hilang, rosak, lewat atau atas sebarang kesilapan teknikal.
 31. Dengan menyertai peraduan ini, peserta bersetuju untuk mematuhi keputusan yang dibuat oleh pengadil dan bersetuju dengan terma-terma & syarat-syarat rasmi dan semua keputusan yang dibuat oleh Socma Trading (M) Sdn Bhd.
 32. Peraduan / terma dan syarat peraduan ini akan dikawal oleh undang-undang Malaysia, setiap peserta bersetuju menberikan tuntutan, pertikaian, atau kontroversi kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.
 33. Undang-undang dan Bidang Kuasa: Perkhidmatan dan Terma ini ditadbir oleh dan mesti ditafsirkan selaras dengan undang-undang di Malaysia. Terma dan syarat ini dibuat dengan dua versi iaitu Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Sekiranya terdapat sebarang kekeliruan di antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.